SRDCE PÁNĚ ♥ CHARITA

Základní údaje:

  • oficiální název organizace: Farní charita Praha 3 Vinohrady
  • adresa: nám. Jiřího z Poděbrad 112/19, Praha 3-Vinohrady, 130 00
  • IČ: 04861388
  • arcidiecéze pražská
  • působnost: Hlavní město Praha
  • číslo bank. účtu: 130139/5500
  • variabilní symbol (dary Iniciativě pro pomoc imigrantům): 1001

Kontakty:

http://vinohrady.charita.cz/kontakty/

Farní charita, její vznik a zahájení činnosti:

 V roce 2015 se začala utvářet myšlenka založení farní charity při naší farnosti. O její registraci bylo zažádáno 10. listopadu 2015. Zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, nadřízeným orgánem je Arcidiecézní charita Praha. Začátky činnosti se už projevily v pomoci některým seniorům a pomocí skupiny našich farníků třem syrským (muslimským) rodinám, které v ČR dostaly azyl. Ředitelem se stal Zbyněk Podskalský, který převzal jmenovací dekret z rukou prezidenta Arcidiecézní charity Praha při večerní mši svaté 20. dubna 2016. První společné setkání těch, kteří se již na činnosti začali podílet, bylo 16. června 2016. Zú- častnilo se jí cca 15 farníků a otec Jan. Jako host se zúčastnil ředitel Arcidiecézní charity Praha pan Němec, který také pronesl pár slov s doporučením další organizace a také ocenil, že u nás charitní iniciativa vznikla a rozvíjí se za podpory našeho pana faráře. Ze společného zasedání vznikl a byl zvolen pětičlenný výbor s tím, že činnost bude rozdělena zatím do tří oblastí: pomoc matkám s dětmi a potřebným rodinám s dětmi, pomoc migrantům a pomoc při jejich integraci a pomoc seniorům. Do výboru byli většinou přítomných zvoleni krom ředitele pana Podskalského, také otec Jan Houkal, pro oblast migrační a integrační Bořivoj Tydlitát, který se již delší dobu této činnosti věnuje, pro oblast činnosti pro rodiny s dětmi Radka Válková a pro oblast pomoci seniorům Helena Mejvaldová. Farní charita se poprvé představí na našem farním odpoledni dne 24. června 2016, kde předloží své logo, sdělí základní informace a bude připravena kasička pro případné peněžní dary farníků. Naše farní charita má již svůj účet u Raiffeisenbank: č. ú. 130139/5500, kam mohou dárci přispívat své finanční dary. Jeden farník už přispěl částkou 20 000,- Kč. Děkujeme

Změna ve vedení charity

Ředitelkou farní charity je od září 2017 p. Radka Válková.