SRDCE PÁNĚ ♥ CHARITA

Základní údaje:

  • oficiální název organizace: Farní charita Praha 3 Vinohrady
  • adresa: nám. Jiřího z Poděbrad 112/19, Praha 3-Vinohrady, 130 00
  • IČ: 04861388
  • arcidiecéze pražská
  • působnost: Hlavní město Praha
  • číslo bank. účtu: 130139/5500
  • variabilní symbol (dary Iniciativě pro pomoc imigrantům): 1001

Kontakty:

http://vinohrady.charita.cz/kontakty/

Farní charita, její vznik a zahájení činnosti:

 V roce 2015 se začala utvářet myšlenka založení farní charity při naší farnosti. O její registraci bylo zažádáno 10. listopadu 2015. Zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, nadřízeným orgánem je Arcidiecézní charita Praha. Začátky činnosti se už projevily v pomoci některým seniorům a pomocí skupiny našich farníků třem syrským (muslimským) rodinám, které v ČR dostaly azyl. Ředitelem se stal Zbyněk Podskalský, který převzal jmenovací dekret z rukou prezidenta Arcidiecézní charity Praha při večerní mši svaté 20. dubna 2016. První společné setkání těch, kteří se již na činnosti začali podílet, bylo 16. června 2016. Zúčastnilo se jí cca 15 farníků a otec Jan. Jako host se zúčastnil ředitel Arcidiecézní charity Praha pan Němec, který také pronesl pár slov s doporučením další organizace a také ocenil, že u nás charitní iniciativa vznikla a rozvíjí se za podpory našeho pana faráře. Ze společného zasedání vznikl pětičlenný výbor s tím, že činnost bude rozdělena zatím do tří oblastí: pomoc matkám s dětmi a potřebným rodinám s dětmi, pomoc migrantům a pomoc při jejich integraci a pomoc seniorům. Do výboru byli většinou přítomných zvoleni krom ředitele pana Podskalského, také otec Jan Houkal, pro oblast migrační a integrační Bořivoj Tydlitát, který se již delší dobu této činnosti věnuje, pro oblast činnosti pro rodiny s dětmi Radka Válková a pro oblast pomoci seniorům Helena Mejvaldová. Farní charita se poprvé představila na farním odpoledni dne 24. června 2016. 

Změna ve vedení charity

Ředitelkou farní charity byla od září 2017 p. Radka Válková. Ke dni 1. března 2022 převzala funkci ředitelky farní charity paní Ing. Kateřina Osecká.